วารสารรังสิตสารสนเทศ
รังสิตสารสนเทศ วารสารวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
- ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาชีพและวิชาการ
บรรณารักษศาสตร์
กำหนดออก
ปีละ 2 เล่ม (มกราคม-มิถุนายน) และ (กรกฎาคม-ธันวาคม)
อัตราค่าสมาชิก
จำหน่ายปลีก ฉบับละ 40 บาท
สมาชิกรายปี ปีละ 80 บาท
ติดต่อได้ที่ นางสาวชะอ้อน พันถัน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง ปทุมธานี 12000
โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 3461
โทรสาร 02-997-2200 ต่อ 3473
วารสารรังสิตสารสนเทศยินดีเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกันโดยผู้อ่านทุกท่านสามารถส่งบทความได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีที่ ฉบับที่ เนิ้อหาภายในเล่ม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.54
-การผลิตทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน การวิเคราะห์บรรณมิติเบื้องต้น
-การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2554 เรื่อง
มหาวิทยาลัยรังสิตกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : โอกาส ผลกระทบ
และความท้าทาย
-ห้องสมุดโบราณสตราฮอฟแห่งกรุงปราก
-รายงานผลการสำราจความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
รังสิต ประจำปีการศึกษา 2554
-ห้องสมุดกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.54
-การวัดผลที่ตามมาจากการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย
-ความต้องการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
-การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
-การใช้ห้องสมุดเพื่อการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการบริหารงานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพรนครศรีอยูยา


ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.53
-การบริหารความเสี่ยง : การนำมาใช้ในห้องสมุดและศูนย์สนเทศ
-การบริหารความเสี่ยงของอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TKpark Yala)
-การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสร้างแบรนด์ของห้องสมุด
-การจัดการความรู้ในตัวบุคคลและการสำรวจความชำนาญของบุคลากร
ในองค์กร
-ความพึงพอใจต่อการบริการให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.53
-ความทรงจำที่มีต่อมหาวิทยาลัยรังสิต
-ท่านประสิทธิ์ อุไรรัตน์กับบทบาทนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
-ถอดเทปการเสวนาเรื่องเหลียวหลังแลหน้าสองทษวรรษมหาวิทยาลัยรังสิต
-ณ จุดเริ่มต้น...หอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
-บุคลากรดีเด่นกับความทรงจำที่มีต่อมหาวิทยาลัยรังสิต


ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.52
-ทักษะการรู้สารสนเทศ : รู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องนำมาสร้างให้เกิดความรู้
ต่อยอดด้วย
-ถอดคำบรรยายเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการคลังภาพ : มรดก
ความทรงจำ
-การรับรู้ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อการจัดการความรู้
เพื่อการปฏิบัติงาน
-บันทึกการเข้าร่วมประชุมและเสนอโปสเตอร์ในการสัมมนาประจำปี 2008
ของสมาคมห้องสมุดอเมริกันตอนที่ 2
-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิตประจำปีการศึกษา 2552


ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.52
-การศึกษาผู้รับบริการ : โอกาสในการพัฒนาคุณภาพบริการของห้องสมุด
-การรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยรังสิต
-เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตและการ ทำงาน
-บันทึกการเข้าร่วมประชุมและเสนอโปสเตอร์ในการสัมมนาประจำปี 2008
ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน ตอนที่ 1


ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปี่ที่ 14 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.51
-Library 2.0 ทางเลือกของการบริการออนไลน์ในความเปลี่ยนแปลง
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเว็บบล้อก (Webblog) ของบรรณารักษ์
-มารู้จัก..3G เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต
-เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Ubiquitous Technology) กับ ยูเลิร์นนิ่ง
(ubiquitious Learning)
-การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนของห้องสมุด
-การใช้ Second Life เพื่อการเรียนการสอนทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
-ดรรชนีวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2-ปีที่ 14 พ.ศ.2520-2551


ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.51
-ความต้องการ ความน่าเชื่อถือ และการใช้ประโยชน์จากข่าวสารด้านสุขภาพ
จากเว็บไซต์สุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
-ความเครียดในห้องสมุด
-Social Networking กับการประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย
-ครีเอทีฟคอมมอนส์ : ทางเลือกของการสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์
-การตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือในฐานข้อมูลบรรณานุกรม
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-หอจดหมายเหตุแห่งชาติสิงคโปร์ ความทรงจำของเกาะแห่งอัจฉริยะ


ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.50
-การรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์สถาบันอุดมศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
-อีเลนนิ่ง 2.0 การเรียนการสอนผ่านเว็บยุคที่สอง
-ความสามารถของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
-ข้อคิดจากหนังสือเล่มหนึ่ง...ในอดีต
-มุมสุขภาพ
-ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย
-ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี


ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.50
-การให้บริการเชิงสร้างสรรค์
-แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ : เครื่องมือวัดและประเมินตามสภาพจริง
-สื่อหลายมิติแบบปรับตัว
-บทสรุปย่องานวิจัยเรื่องความสามารถในการกำหนดคำค้นเพื่อการค้นหา
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-ผู้อำนวยการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : เขาปฏิบัติงานอะไร
-10 วิธีในการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล
-ดรรชนีวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 9-ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2546
2550


ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 10-12 ฉบับที่1-2(2547-2549)
-สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบัน
อุดมศึกษาไทย
-"ประสบการณ์วิทยากรฝึกอบรมเรื่องการจัดการและค้นคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับบรรณารักษ์ข่ายงานห้องสมุดแพทย์
และสาธารณสุข" ณ กรุงธากา
ประเทศบังคลาเทศระหว่างวันที่ 30 ม.ค.- 8 ก.พ.2549
-การเดินทางที่ไม่ธรรมดา
-สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิตปีการศึกษา 2547
-ห้องสมุดมารวย
- อุทยานการเรียนรู้ Thailand Knowledge Park

ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.46
-รายงานการวิจัยผลการควบคุมการเรียนและการออกแบบเว็บเพจในการเรียน
การสอนผ่านเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ
-ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กับการบริหารองค์ความรู้ : บทบาทของห้องสมุด
และบรรณารักษ์วิชาชีพในยุคข้อมูลข่าวสาร
-เส้นทางการจัดหาสารสนเทศสู่การจัดการความรู้ ประยุกต์จากหลักการ
วิเคราะห์หมวดหมู่
-e-Library เพื่อก้าวสู่ e-University
-การประกันคุณภาพงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับสถาบันหรือสำนักฯ
ของสถาบันอุดมศึกษา
-ไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.46
-การอภิปรายเรื่อง การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาห้องสมุด : การวางแผน
กลยุทธ์
-การประเมินคุณภาพเว็บข้อมูลสารสนเทศ
-ระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์แบบสมาร์ต (Smart-e-Education System)
-แนวทางสำหรับการให้บริการห้องสมุดการเรียนรู้ทางไกล
-วิทยาศาสตร์การกีฬา
-สุขภาพดีไม่มีซื้อขาย : ถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกายและเล่นกีฬา

ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 45
-การพัฒนาระบบการจัดการบริการสนเทศ
-บุคลิกภาพกับการให้บริการ
-การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
-การสืบค้นสารสนเทศจาก WEBPAC สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
-การเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบัน
-การศึกษาการใช้จุดเว้าวอนในการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่เข้ารอบสุดท้าย
ของการประกวดของสมาคมโฆษณษเอเซียแปซิฟิกในปี ค.ศ.2000-2002
-ดรรชนีวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 7- ปีที่ 8 พ.ศ.2544-2545

ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.45
-อาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
-มนุษยสัมพันธ์สำหรับหัวหน้าภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษา
-การพัฒนาสารสนเทศด้านกฎหมายบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้
Metadata Dublin Core
-การเขียนบทเนื้อหาเพื่อการจัดทำสื่อประสม
-Cataloging in Japanese libraries
-มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)
-องค์กรเสมือน
-ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
รังสิต

ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.44
-ห้องสมุดเมือน (Virtual library)
-การประกันคุนภาพ จากการปฏิบัติจริง กรณีหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
-แผนงาน/โครงการปฏิบัติงานประจำปี : เครื่องมือเพื่อพัฒนาห้องสมุด
-บริการอ้างอิงสมัยใหม่
-บริการรับ-ส่ง เอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-การเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิตอล : ประเด็นสำคัญของทั้งผู้ให้บริการและ
ผู้รับ
-นัดพบกันที่ ...Reference DEsk
-พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544

ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.44
-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2544
-ยังจะใช้ CDS/ISIS หรือโปรแกรมเก่าๆ อยู่อีกหรือ? : การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ใด ๆ กับงานห้องสมุดจากประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (คนหนึ่ง)
-ประสบการณ์ให้บริการสารนิเทศ
-การศึกษาความพึงพอใจขององค์กรต่างฟ ต่อบัณฑิตที่จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
-เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา..บนเส้นทางเลือกที่น่าจับตามอง
-E-Learning ในสถานศึกษา
-การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
-การละเล่นพื้นบ้าน

ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.41
-โครงการเรือห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
-การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
-คอร์รัปชั่นกับสังคมไทย
-การพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษที่ 21
-ระบบศารสนเทศเพื่อการบริหารลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่
-ออนไลน์คอร์ส
-ข่าวเพื่อประชาชน...ทำได้จริงหรือ
-โปรแกรม BisonWare FTP Server Version3.5
-สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด
-บทสัมภาษณ์ ดร.วิลเลียม อาร์ กอร์ดอน
-เกร็ดข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ดรรชนีวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 3-ปีที่ 4 พ.ศ.2540-2541

ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.41
-สถาบันอุดมศึกษาพร้อมหรือยัง..กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
-ข้อคิดในการเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย : กรณ๊ตัวอย่างระบบ VTLS
-สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์กับ Horizon ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติแลลบูรณาการ : ประสบการณ์ในระยะเวลา 2 ปี
-ข้อคิดบางประการในการพัฒนาระบบห้องสมุดขึ้นใช้งานของ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-หัวเรื่องสำหรับดรรชนัวารสารและหนังสือพิมพ์ภาษาไทยหมวดอักษร ก-ณ
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยาบนเว็บ
-สถาปัตยกรรม OLAP (On-line Analytical Processing)
-ปีท่องเที่ยวไทย 2541-2542 (Amazing Thailand 1998-2999)
-แนะนำเว็บ Web Site "Amazing Thailand 1998-1999"

ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.40
-นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุนภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย
-การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับห้องสมุด
-การเลือกซอฟท์แวร์บริหารห้องสมุด
-การพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษที่ 21
-การใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบห้องสมุดอัตโนมัติในสำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-ประสบการณ์การใช้ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Dynix
-ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ "Alice" of Windows (AfW)
-On-Line Analytical Processing
-การทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารห้องสมุด กิจการนักศึกษา
Information Technology เพื่อการศึกษาและระบบการศึกษา
ต่อเนื่อง ณ ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2540
-แนะนำทรัพยากรสารนิเทศ

ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.40
-การพัฒนาศักยภาพของคนไทยตามแฟนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
-IT คลื่นลูกที่ 3 กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยื
-การศึกษาในศตวรรษที่ 21
-การสร้าง Data Warehouse
-ทัศนคติและความต้องการศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
-พัฒนาผู้ให้บริการ พัฒนางานห้องสมุด
-ดาราศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
-แนะนำหนังสือใหม่


ดาวโหลดวารสารรังสิตสารสนเทศ