องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 เอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปี 2559
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปี 2558
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปี 2557
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปี 2556