ภาพกิจกรรม


รวมภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562


พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 13.45 น. ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด
ดูรายระเอียด
การบรรยาย เรื่อง "รักโลกแบบง่าย ๆ สไตล์ Gen Z "
วันอังคารที่ 11 กมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 13.45 น. ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด
ดูรายระเอียด
การอบรมและฝึกปฏิบัติการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ หัวข้อ " การค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำงานวิจัยเชิงลึกในยุค
Digital ผ่าน EDS
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องฝึกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร Student Center ตึก 6 ห้อง A-507
เวลา 9.30-12.00 น
ดูรายระเอียด
กิจกรรม DIY : การประดิษฐ์ถุงกระดาษรักษ์โลก
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ลานหน้าห้อง Study Room ชั้น 1 อาคารหอสมุด เวลา 13.30-15.30 น.
ดูรายระเอียด
การบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวฯ
วันพฤหัสบที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด เวลา 13.30 - 16.30 น
ดูรายระเอียด
กิจกรรม DIY : การประดิษฐ์ “กระถางต้นไม้ให้คุณ”
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ลานหน้าห้อง Study Room ชั้น 1 อาคารหอสมุด เวลา 13.30-15.30 น.
ดูรายระเอียด