ภาพกิจกรรม


รวมภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561


พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 13.45 น. ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด
ดูรายระเอียด
การบรรยายธรรมเรื่อง "มีเทศน์ มีทอล์ค ธรรมะเดลิเวอรี่ ๕.๐"
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.45 - 15.30 น. ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด
ดูรายระเอียด
กิจกรรมฉิบน้ำชายามบ่ายกับชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-14.00 น. บริเวณชั้น 2 อาคารหอสมุด
ดูรายระเอียด
การบรรยายเรื่อง "รู้เร็ว รวยเร็ว เงินทองต้องใส่ใจ"
วันที่ 14 กุมภาพันธื 2562 เวลา 10.00-11.30 น. ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด
ดูรายระเอียด
ฟังดนตรีเพราะๆ จากนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
วันที่ 14 กุมภาพันธื 2562 เวลา 13.30-14.30 น. บริเวณหน้าอาคารหอสมุด
ดูรายระเอียด
การอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย เรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยยุค 4.0
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.00 น.
ดูรายระเอียด
การอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย เเรื่อง ฐานข้อมูล ScienceDirect
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารหอสมุด
ดูรายระเอียด
การฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูล Scopus เพื่อสนับสนุนการวิจัย
วันที่ 15 กุมภาพันธื 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง A-507 ตึก 6 อาคาร Student Center
ดูรายระเอียด