ภาพกิจกรรม


การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง "การป้องกันอัคคีภัย"

            การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง "การป้องกันอัคคีภัย" โดยอาจารย์สมคิด สุวรรณชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต