ภาพกิจกรรม


รวมภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 โดย อาจารย์สมคิด
สุวรรณชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการพลังงานและความปลอดภัย สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ
ชั้น 2 ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ วลา 09.30 - 12.00 น.