ภาพกิจกรรม


การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาบรรณารักษ์ นักวิทยากร : ภาคฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ" โดยอาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ นักวิชาการอิสระ
และดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม
ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ์ ชั้น 2 ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ เวลา 09.00 - 16.00 น.