ภาพกิจกรรม


การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาบรรณารักษ์ นักวิทยากร" โดยอาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ นักวิชาการอิสระ และดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ์ ชั้น 2
ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ เวลา 09.00 - 16.00 น.