ภาพกิจกรรม


นิทรรศการ "พระราชดำรัสของรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโลกร้อน"

            เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
รัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดได้จัดนิทรรศการ “พระราชดำรัสของรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโลกร้อน” ขึ้น
เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน
และร่วมมือกันในการแก้ไขให้ยั่งยืนต่อไปโดยได้จัดแสดงตัวอย่างพระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานแก่
คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนและแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งจัดแสดงหนังสือ
พระราชดำรัสและโครงการในพระราชดำริต่างๆ ที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อนนิทรรศการนี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่
13 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561
            ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใด คำสอนของพ่อยังอยู่ในใจของปวงประชาชาวไทยเสมอ เหลือแต่เพียงเราทุกคน
นั้นจะน้อมนำและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด”