ภาพกิจกรรม


นิทรรศการ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กับความเป็นแม่"

            นิทรรศการ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กับความเป็นแม่" ภายในนิทรรศการให้ความรู้พระราชประวัติด้านต่างๆ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และมีการจัดแสดงมุมหนังสือเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ด้วย สนใจเยี่ยมชมนิทรรศการและอ่านหรือยืมได้ที่ห้องบริการอ่านชั้น 3 สำนักหอสมุด