ภาพกิจกรรม


การบรรยายเรื่อง การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office) ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

            สำนักหอสมุด ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล จัดโครงการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวจรัญพร เลิศสหกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
นายวรพงษ์ เต็มทวี และ นางสาวสุดารัตน์ พุทชนะ บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด (อาคาร 7)