ภาพกิจกรรม


การศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

             ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นำคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุด ประจำปี พ.ศ. 2561 และ นายฎุษดี ศุภประเสริฐศิลป์ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00-17:30 น