ภาพกิจกรรม


การวางแผนปฏิบัติงานรองรับการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร

            การวางแผนปฏิบัติงานรองรับการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร โดย อาจารย์สมคิด สุวรรณชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานอาคาร
และสิ่งแวดล้อม และคณะ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต