ภาพกิจกรรม


การปฐนิเทศการใช้ห้องสมุดประจำปีการศึกษา S/2561

            สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมปฐนิเทศการใช้ห้องสมุด แก่นักศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษา S/2561 เพื่อเให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา
สามารถใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตนเอง