ภาพกิจกรรม


รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด และบุคลากร สำนักหอสมุด นำต้นไม้ที่คุณสมบัติฟอกอากาศและดูดสารพิษ
พร้อมที่ใส่กระถางต้นไม้ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์/จุลสาร (DIY) มอบให้กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร /
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ และผู้บริหารในหน่วยงานสนับสนุน เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2562