ภาพกิจกรรม


ทำบุญสำนักหอสมุด 2562

            ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และบุคลากร ทำบุญประจำปีสำนักหอสมุด ในวโรกาสขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นเป็นสิริ
มงคล ในวันที่ 4 มกราคม 2562