ภาพกิจกรรม


กิจกรรมตอบคำถามการอนุรักษ์พลังงานฯ

            กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561