ภาพกิจกรรม


กิจกรรม DIY ผลิตของใช้จากขวดพลาสติด

             สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม DIY ผลิตของใช้จากขวดน้ำพลาสติก : ชั้น 1 อาคารหอสมุด 21 พฤศจิกายน 2561
ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561