ภาพกิจกรรม


กิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์

             สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์ ในการช่วยรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับใช้ซักผ้าหรือถูพื้นได้รับ
ความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และลงมือทำด้วยตนเองสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำ
ได้ด้วยตนเอง ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561