ภาพกิจกรรม


งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุด

            นางพัชรา หาญเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ และ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสีเขียวฯ เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมและร่วมปลูกต้นว่านหางจระเข้ริมสระน้ำข้างอาคารหอสมุด คณะทำงานการประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียว
ขอขอบคุณอาจารย์ธนกร โสตถยานุสร หัวหน้าแผนกจัดสวนที่กรุณาส่งคณะทำงานมาช่วยปรับสถานที่จัดหาและสนับสนุนดินสำหรับปลูกต้นไม้
ริมสระน้ำข้างอาคารหอสมุด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561