ภาพกิจกรรม


การฝึกปฏิบัติในการอบรมป้องกันอัคคีภัย

            การฝึกปฏิบัติใช้ถังดับเพลิง โดย อาจารย์สมคิด สุวรรณชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานอาคา รและสิ่งแวดล้อม
และคณะ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ หน้าอาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต