เชิญร่วมงานกิจกรรมพบนักเขียน ประจำปีการศึกษา 2558

    สำนักหอสมุดเชิญร่วมงานกิจกรรมพบนักเขียน ในวันที่ 21 เมษายน 2559 พบกับการการสนทนาในหัวข้อ
"พลังการอ่าน สร้างพลังความคิด" โดย แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ และอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการสนทนาโดย
กอาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต เวลา 13.30-15.00 น.
ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด
      โครงการ/กำหนดการ