ขอเชิญใช้ The Wall Stree Journal

สำนักหอสมุดขอเชิญใช้ The Wall Street Journal ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างประเทศ ครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนข่าวสารและประเด็นด้านการเงิน
สามารถสืบค้นผ่านทางเว็บไซต์ : http://epaper.wsj-asia.com/login.shtml ซึ่งผู้ใช้สามารถ login โดยใช้


User Name : library@rsu.ac.th
Password : 12341234