ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Frost & Sullivan

    สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Frost & Sullivan ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานการวิจัยที่ผ่าน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้ในการวิเคราะห์แผนเชิงกลยุทธ์
และแผนการตลาด การนำเสนอข้อมูลได้อิงหลักการของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี มีการวิเคราะห์เจาะลึกใน
ระดับภาคส่วนของอุตสาหกรรม ระดับประเทศ และระดับผู้บริโภค สามารถทดลองใช้ฐานข้อมูล Frost & Sullivan
ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th เลือกฐานข้อมูล Frost & Sullivan
ซึ่งในการทดลองใช้จำเป็น
ต้องใช้ User Name และ Password ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอ User Name และ Password ในการทดลองใช้
ฐานข้อมูล Frost & Sullivan ได้ที่งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร. 3455
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2
พฤศจิกายน 2559