ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จาก บ.แอลฮิป

     สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จาก บ.แอลฮิป IHS Engineering
Resource Center (ERC) ซึ่งเป็นหนังสือ ทางด้าน EK055 – Discipline / Electrical Engineering
โดยผู้ใช้สามารถดูข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และได้เนื้อหาเต็มตลอดจนใช้เครื่องมือช่วยต่างๆ ได้
ในหมวดของ Electrical Engineering เท่านั้น ส่วนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาอื่นในฐานสามารถ
สืบค้นได้ในรูปแบบ บทคัดย่อ สนใจสามารถติดต่อขอ Account Login name และ Account Password
ได้ที่สำนักหอสมุด หรือ โทร 3467 ,3455 สามารถทอลองใช้ผ่านเว็บไซตืสำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
หรือ เว็บไซต์ http://www.IHS.com.

ดาวน์โหลดคูู่มือการใช้