ทดลองใช้ฐานข้อมูล Emeral eJournals

     สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald eJournals เป็นฐานข้อมูลวารสารทางด้านการจัดการ
ครอบคลุมสาขาวิชาการเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเรียนรู้
และการศึกษาองค์กร การตลาด การจัดการข้อมูลและความรู้การจัดการขนส่ง การจัดการทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อม นโยบายสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม วิศวกรรมสุขภาพ
และการดูแลสังคม การจัดการและการศึกษาห้องสมุด โดยมีวารสารมากกว่า 300 รายการ มีจำนวนบทความ
มากกว่า 170,000 สนใจสามารถทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดได้ที่ http://library.rsu.ac.th หรือ
https://www.emeraldinsight.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561