ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการวิจัย

     สำนักหอสมุดจะจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล และการใช้โปรแกรมบริหารจัดการบรรณานุกรม
เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 ห้องบริการสื่อโสตทัศน์
อาคารหอสมุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี เรื่องที่อบรม เวลา
 31 พฤษภาคม 2560 เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยของ EBSCOhost
จากฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับได้แก่
    <>Business Source Complete
    <>Education Research Complete
    <>CINAHL Plus with Fulltext
    <>EDS - Discovery Service
    <>EBSCO eBooks
 เวลา 09.30-12.00 น.
การใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อการบริหารจัดการบรรณานุกรม
ในการทำวิจัย(โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม และอ้างอิง
ใช้งานได้เหมือนกับรูปแบบ EndNote
 เวลา 13.00-16.00 น.
     สนใจสำรองที่นังได้ที่คุณ พรศรี สุขการค้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463
หรือโทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 3473 หรือ e-mail : pornsri.s@rsu.ac.th ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
     ดาวโหลดใบตอบรับ