เชิญอบรมและฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรม
บริหารจัดการบรรณานุกรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย

     สำนักหอสมุดจะจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล และการใช้โปรแกรมบริหารจัดการบรรณานุกรม
เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 ห้องบริการสื่อโสตทัศน์
อาคารหอสมุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี เรื่องที่อบรม เวลา
 9 มิถุนายน 2559 " เทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย"
โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร เจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม
บริษัทบุ๊คโปรโมชั่น
 เวลา 09.30-12.00 น.
อบรมโปรแกรมบริหารจัดการบรรณานุกรม Zotero
โดย โดย คุณบุญเกียรติ เจตจำนงนุช นักวิชาการ
ฝ่ายบริหารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 เวลา 13.30-16.00 น.
     สนใจสำรองที่นังได้ที่คุณ พรศรี สุขการค้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463
หรือโทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 3473 หรือ e-mail : pornsri.s@rsu.ac.th ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2559
     ดาวโหลดใบตอบรับ