ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัย

    ด้วยสำนักหอสมุดจะจัดอบรมและฝึกปฏิบัติให้ความรู้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการวิจัย ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5 ห้อง A-507 อาคาร Student Center
วัน เดือน ปี เวลา เรื่องที่อบรม
 4 พ.ค.61  เวลา 9.00 -12.00 น. -กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์
   <>ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารต่างๆ (Bibliometric)
เช่น Journal Impact factor, Scimago Journal Rank (SJR) เป็นต้น
   <> การเลือกวารสารด้วยคำสำคัญ (Keyword)
จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม Turnitin
เป็นเครื่องมือสำหรับงานตีพิมพ์
   <> การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (plagiarism)
ของบทความต้นฉบับ ก่อนส่งไปวารสารเพื่อการตีพิมพ์
-การใช้โปรแกรม Turnitin เป็นเครื่องมือสำหรับงานตีพิมพ์
   <>การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (plagiarism)
ของบทความต้นฉบับ ก่อนส่งไปวารสารเพื่อการตีพิมพ์
     สนใจสำรองที่นังได้ที่คุณ พรศรี สุขการค้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463
หรือโทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 3473 หรือ e-mail : pornsri.s@rsu.ac.th ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
     ดาวโหลดใบตอบรับ