เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโปรแกรม Turnitin

     เนื่องจากการอบรมโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
มีผู้สนใจเข้าอบรมฯ เกินกว่าจำนวนที่สำนักหอสมุดกำหนดไว้ ทางสำนักหอสมุดจึงขอเปลี่ยนสถานที่อบรมฯ
จากห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ตึก 6 ห้อง A-508 (อาคาร Student Center) มาเป็นห้องฝึกปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ตึก 5 ห้อง 5-332 (A) (อาคารวิษณุรัตน์)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ