ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโปรแกรม Turnitin

     ด้วยสำนักหอสมุดจะจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Turnitin ซึ่งเป็นโปรแกรมการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของทั้งอาจารย์และนักศึกษา ในวันศุกร์
ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. สำหรับนักศึกษา และเวลา 13.00 -16.00 น. สำหรับอาจารย์
โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี เรื่องที่อบรม เวลา/ห้องฝึกอบรม
 24 พ.ย.60 อบรมและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
    <>แนะนำโปรแกรม Turnitin
    <>การลงทะเบียนเพื่อเปิดการเข้าใช้
    <>การสมัครเข้าคลาสที่อาจารย์เปิด
    <>การอัพโหลดไฟล์งานในคลาสที่สมัคร
    <>การอ่านรายงานผลการตรวจการคัดลอก
 เวลา 10.00 น. -12.00 น.
 สำหรับนักศึกษา

ณ ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น 5 ตึก 6 ห้อง A-508
(อาคาร Student Center)
อบรมและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
    <>แนะนำโปรแกรม Turnitin
    <>การลงทะเบียนเพื่อเปิดการเข้าใช้
    <>การสร้างงานที่มอบหมาย (Assignment)
    <>การอัพโหลดไฟล์เพื่อตรวจสอบการคัดลอก
    <>การอ่านรายงานผลการตรวจการคัดลอก
 เวลา 13.00-16.00 น.
 สำหรับอาจารย์

ณ ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น 3 ตึก 5 ห้อง 5-332 (A)
(อาคารวิษณุรัตน์)
     สนใจสำรองที่นังได้ที่คุณ พรศรี สุขการค้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463
หรือโทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 3473 หรือ e-mail : pornsri.s@rsu.ac.th ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
     ดาวโหลดใบตอบรับ