ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมฐานข้อมูล Scopus
เพื่อสนับสนุนการวิจัย

     ด้วยสำนักหอสมุดจะจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูล Scopus เพื่อสนับสนุนการวิจัย (เบื้องต้น)
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 ตึก 11
ห้อง 906
โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี เรื่องที่อบรม เวลา
 17 สิงหาคม 2560 อบรมและฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูล Scopus
เพื่อสนับสนุนการวิจัย (เบื้องต้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้
    <>แนะนำฐานข้อมูล Scopus
    <>เนื้อหาที่ครอบคลุมในฐานข้อมูล Scopus
    <>วิธีการสืบค้นในฐานข้อมูล Scopus
    <>การใช้ Function ต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนในการสืบค้น
    <>การค้นหาวารสารเพื่ออ่านและเพื่อการตีพิมพ์
 เวลา 09.00-12.00 น.
     สนใจสำรองที่นังได้ที่คุณ พรศรี สุขการค้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463
หรือโทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 3473 หรือ e-mail : pornsri.s@rsu.ac.th ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
     ดาวโหลดใบตอบรับ