ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัย

    ด้วยสำนักหอสมุดจะจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 15
กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี เวลา เรื่องที่อบรม
 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.30-12.00 น. -เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยของ
EBSCOhost (ระดับ Advanced)
   • Business Source Complete
   • Education Research Complete
   • CINAHL Plus with Fulltext
   • EDS - Discovery Service
   • EBSCO eBooks
    ( เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาข้อมูลเพื่อทำวิจัย /
โครงงาน / วิทยานิพนธ์ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
บริหาร พยาบาล และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.00 -15.30 น. -การใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อการบริหารจัดการ
บรรณานุกรมในการทำวิจัย (โปรแกรมการจัดการ
บรรณานุกรม และอ้างอิง)
     สนใจสำรองที่นังได้ที่คุณ พรศรี สุขการค้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463
หรือโทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 3473 หรือ e-mail : pornsri.s@rsu.ac.th ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
     ดาวโหลดใบตอบรับ