ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัย

    สำนักหอสมุดจะจัดอบรมให้ความรู้แก่ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการส่งบทความตีพิมพ์
ในวารสารที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการวิจัย ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยมัรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี เวลา เรื่องที่อบรม
 12 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00-12.00 น. การเลือกวารสาร และดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์
     สนใจสำรองที่นังได้ที่คุณ พรศรี สุขการค้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463
หรือโทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 3473 หรือ e-mail : pornsri.s@rsu.ac.th ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
     ดาวโหลดใบตอบรับ