กิจกรรม "ตามหายอดนักอ่าน" ครั้งที่ 9

    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ตามหายอดนักอ่าน ครั้งที่ 9" ระหว่างวันที่
3 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในสำนักหอสมุด
อย่างคุ้มค่า โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
    กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม
    1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ตามหายอดนักอ่าน ครั้งที่ 9" จะต้องเขียนใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและรับสมุดบันทึกการอ่าน
    2. ทุกครั้งที่ยืมหนังสือ จะได้รับการประทับตราสำนักหอสมุด 1 ดวง ลงในสมุดบันทึกการอ่าน เพื่อเก็บสะสมแต้มใน
การยืม โดยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ต้องยืมหนังสือ 3 เล่มขึ้นไป อาจารย์ต้องยืมหนังสือตั้งแต่ 5 เล่มขึ้นไป
    3. หากบันทึกสาระที่ได้รับจากหนังสือที่อ่านด้วยจะได้รับการประทับตราเพิ่มเล่มละ 1 ดวง โดยจะประทับตราสะสมแต้ม
ให้ในวันที่คืนหนังสือ **หากลืมนำสมุดบันทึกการอ่านมาประทับตรา จะไม่สามารถนำมาประทับตราย้อนหลังได้**
    4. รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559
    5. ระยะเวลาสะสมแต้มจากการยืมและรับของรางวัล : วันที่ 4 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
    6. ผู้ที่สะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล สามารถแลกของรางวัลได้ดังนี้
       1) สะสมแต้มครบ 20 เลือกรับพัดลมแบบพกพาชนิดเสียบ USB / กล่องข้าว / ไฟฉายเสียงสัญญาณ 1 ชิ้น
       2) สะสมแต้มครบ 30 ดวง รับแก้วน้ำเก็บความเย็น 1 ชิ้น
       3) สะสมแต้มครบ 40 ดวง รับพัดลมแบบพกพาชนิดชาร์จแบตเตอรี่ได้ 1 อัน
       *หากนำแต้มมารับรางวัลในแต่ละครั้ง ถือเป็นอันสิ้นสุดการสะสมแต้มในครั้งนั้นๆ
    7. ผู้ที่เก็บรวบรวมแต้มสะสมได้มากที่สุดถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 จะได้รับรางวัล "ยอดนักอ่าน" และ "รองชนะเลิศ"
จะได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท และ 700 บาท ตามลำดับ พร้อมใบประกาศนียบัตร
    8. กำหนดส่งสมุดบันทึกการอ่าน : วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560
    9. ประกาศรายชื่อยอดนักอ่าน : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
    10. มอบรางวัล : ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559 (กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
    สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 ชั้น 3 และ ชั้น 5 สำนักหอสมุด
    *ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 3467

    ตัวอย่างของวัลในการร่วมกิจกรรม