กิจกรรม "ตามหายอดนักอ่าน" ครั้งที่ 10

    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ตามหายอดนักอ่าน ครั้งที่ 10" ระหว่างวันที่
1 พฤศจิกายน 2560- 4 กุมภาพันธ์ 2561
เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในสำนักหอสมุด
อย่างคุ้มค่า โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
    กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม
    1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ตามหายอดนักอ่าน ครั้งที่ 10" จะต้องเขียนใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและรับสมุดบันทึกการอ่าน
    2. ทุกครั้งที่ยืมหนังสือ จะได้รับการประทับตราสำนักหอสมุด 1 ดวง ลงในสมุดบันทึกการอ่าน เพื่อเก็บสะสมแต้มใน
การยืม โดยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ต้องยืมหนังสือ 3 เล่มขึ้นไป อาจารย์ต้องยืมหนังสือตั้งแต่ 5 เล่มขึ้นไป
    3. สมาชิก RSU Loves to Read จะได้รับโบนัสพิเศษเพิ่มอีกครั้งละ 1 แต้ม (Promotion)
    4. หากบันทึกสาระที่ได้รับจากหนังสือที่อ่านด้วยจะได้รับการประทับตราเพิ่มเล่มละ 1 ดวง โดยจะประทับตราสะสมแต้ม
ให้ในวันที่คืนหนังสือ **หากลืมนำสมุดบันทึกการอ่านมาประทับตรา จะไม่สามารถนำมาประทับตราย้อนหลังได้**
    5. รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560
    6. ระยะเวลาสะสมแต้มจากการยืมและรับของรางวัล : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
    7. ผู้ที่สะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล สามารถแลกของรางวัลได้ดังนี้
       1) สะสมแต้มครบ 10 ดวง เลือกรับที่วางแว่นตานกฮูกหรือถุงใส่ผ้า 1 ชิ้น
       2) สะสมแต้มครบ 15 ดวง รับถุงใส่ผ้าทรงสูง 1 ชิ้น
       3) สะสมแต้มครบ 25 ดวง รับหูฟังน่ารัก 1 ชิ้น
       *หากนำแต้มมารับรางวัลในแต่ละครั้ง ถือเป็นอันสิ้นสุดการสะสมแต้มในครั้งนั้นๆ
    8. ผู้ที่เก็บรวบรวมแต้มสะสมได้มากที่สุดถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่ 40 แต้มขึ้นไป จะได้รับรางวัล "ยอดนักอ่าน"
"รางวัลรองชนะเลิศ" และ "รางวัลชมเชย" ซึ่งจะได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาท / 700 บาท และ 500 บาท ตามลำดับ
พร้อมใบประกาศนียบัตร
    9. กำหนดส่งสมุดบันทึกการอ่าน : วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561
    9. ประกาศรายชื่อยอดนักอ่าน : วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561
    10. มอบรางวัล : ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 (กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561)
    สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 ชั้น 3 และ ชั้น 5 สำนักหอสมุด
    *ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 3467

    ตัวอย่างของรางวัลสะสมแต้ม