การปรับปรุงระบบของฐานข้อมูล Proquest Dissertation &
Theses

    เนื่องด้วยจะมีการจะมีการปรับปรุงระบบของฐานข้อมูล Proquest Dissertation & Theses ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 22.00 - 24.00 น. ซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.00 - 11. 00 น. ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการใช้ฐานข้อมูล Proquest ในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักหอสมุดขออภัยในความไม่สะดวก