การเปิด-ปิดบริการ ภาค S/2558

     สำนักหอสมุด เปิดให้บริการภาค S/2558 ดังนี้
         วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.
         วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
     ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป