การเปิดบริการ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

     สำนักหอสมุด เปิดให้บริการในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ดังนี้
         วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-21.00 น.
         วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-19.00 น.
     ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป