การเปิดบริการ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

    สำนักหอสมุด เปิดให้บริการ ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ดังนี้
         <> วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-21.00 น.
         <> วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-19.00 น.

     ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม เป็นต้นไป