การเปิดบริการ ภาคการศึกษาที่ 1/2558

    สำนักหอสมุด เปิดให้บริการ ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ดังนี้
         <> วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-21.00 น.
         <> วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-19.00 น.
     ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป