ทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

     สำนักหอสมุดเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล World Scientific ซึ่งเป็นฐานข้อมูล e-Book ของสำนักพิมพ์ Karger Libri
ประกอบด้วย e-Book สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เภสัชกรรม
สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เคมี คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ สามารถทดลองใช้ผ่าน
เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th หรือ http://www.worldscientific.com/page/worldscibooks
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558