ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล Scopus

     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมมือกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดตั้งเครือข่าย
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อรวมตัวในระดับ University Consortium บอกรับฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐาน
ข้อมูลระดับนานาชาติที่สำคัญในการจัดอันดับความสามารถทางการวิจัยของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ
ทั่วโลก (World University Rankings)
    มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสำนักหอสมุดได้เข้าร่วมกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ได้แก่ ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ แพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี ฯลฯ สามารถใช้ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดที่
http://library.rsu.ac.th เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ เลือก Scopus หรือที่ https://www scopus.com สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักหอสมุด โทร. 3455