ฐานข้อมูลฟรี Ebsco Open Dissertations

    เชิญพบกับข้อมูลวิทยานิพนธ์กว่า 500,000 รายการ จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ฐานข้อมูลฟรี
Ebsco Open Dissertations เพียงท่านสืบค้นข้อมูลบน EDS (Ebsco Discovery Service) บนหน้าเว็บไซต์
สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th ใส่คำค้น และกรองข้อมูล content provider เป็น Open Dissertation
ท่านก็จะสามารถเข้าถึงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้ทันที