ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล MEDLINE Completed

     สำนักหอสมุดขอเชิญทดฃองใช้ฐานข้อมูล MEDLINE Complete ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารข้อมูลฉบับเต็ม
ทางด้านการแพทย์ ประกอบด้วยวารสารข้อมูลแบบเต็มจำนวนมากกว่า 2,500 ชื่อเรื่องย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1865
เหมาะกับงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะ สามารถทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด
ได้ที่ http://library.rsu.ac.th เลือกฐานข้อมูล MEDLINE Completed