ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลจากผู้ให้บริการ CNKI

     สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล
จากผู้ให้บริการฐานข้อมูล CNKI (China National Knowledge Infrastructure) ซึ่งเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศจีน สนใจทดลองใช้ฐานข้อมูลสามารถติดต่อขอ USERNAME และ PASSWORD ได้ที่แผนกบริการ
ชั้น 3 สำนักหอสมุด โทร. 3465 , 3463,3455
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยฐานข้อมูล
ที่เปิดทดลองใช้ในครั้งนี้ประกอบด้วย 5 ฐาน ดังนี้


     1. ฐานข้อมูล Academic Focus เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับใน
ประเทศจีน (136 ชื่อ เรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุม
วิชาการนานาชาติที่จัดการ ในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับ
บุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน
    ทดลองใช้ ฐานข้อมูล Academic Focus     2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database เป็นฐานข้อมูลรวบรวมวารสารวิชาการดีเด่น
ของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง /61 ล้านบทความ
    ทดลองใช้ ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database     3. ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วย
ข้อมูล 3.2 ล้านบทความ
    ทดลองใช้ ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database     4. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วย
ข้อมูล 3 แสนบทความ
    
ทดลองใช้ ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database     5. ฐานข้อมูล China Reference Works Online เป็นฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ์
300 กว่าแห่ง ประกอบด้วย พจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์เป็นต้น
    
ทดลองใช้ ฐานข้อมูล China Reference Works Online