ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CNKI

     สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CNKI เป็นฐานข้อมูลภาษาจีน คลอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา
ของประเทศจีน ถือเป็นแหล่งให้บริการความรู้ใหญ่ที่สุดของจีนสามารถทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์ สำนักหอสมุด
ได้ที่ http://library.rsu.ac.th ที่เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ เลือก ฐานข้อมูล CNKI สามารถทดลองใช้ถึง
วันที่ 31 พฤศจิกายน 2560