ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate

     สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
ทางด้านบริหารธุรกิจประกอบด้วยวารสารวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของโลก ให้เอกสาร ฉบับเต็ม มากกว่า
3,500 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารย้อนหลังไปตั้งแต่ ปี ค.ศ.1886 และสามารถเจาะลึกกรณี
ศึกษารายงานเศรษฐกิจและโปรไฟล์ของบริษัท รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักวิเคราะห์ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้
ฐานข้อมูล Business Source Ultimate ได้ที่ http://library.rsu.ac.th และที่เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ เลือก
Business Source Ultimate ตั้งแต่วันนี้จนถึง ถึง 31 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนกบริการ
ชั้น 3 โทร. 3465, 3467