ฐานข้อมูล ThaiJo

   ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร ค้นบทความจากฐานข้อมูล ThaiJo สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง
บทความฉบับเต็ม เพียงท่านสืบค้นข้อมูลบน EDS (Ebsco Discovery Service) บนหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด
http://library.rsu.ac.th ก็จะพบกับขัอมูลดรรชนีวารสารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยกว่า 70,000 รายการ
เพียงใส่คำค้น และกรองข้อมูล content provider เป็น ThaiJo ท่านก็จะสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ทันที