ทดลองใช้ฐานข้อมูล Oxford Scholarship Online

    สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Oxford Scholarship Online ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออืเล็กทรอนิกส์
จากสำนักพิมพ์ Oxford University Press มีเนื้อหาครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ดนตรี สังคมวิทยา จิตวิทยา สามารถทดลองใช้ ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th หรือที่เว็บไซต์ http://www.oxfordscholarship.com
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558