ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ BioMed Central

     สำนักหอสมุดขอเชิญใช้ฐานข้อมูล BioMed Central ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารประเภท Open Access
มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยา และการแพทย์ ประกอบด้วยวารสารสารที่มีการ
Peer-Reviewed ประมาณ 293 รายการ สามารถใช้ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
หรือ http://www.biomedcentral.com/ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559